Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη

Θέσεις εργασίας Παιδαγωγού και Διοικητικού

Η Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη, προκηρύσσει μία θέση εργασίας Παιδαγωγού μερικής απασχόλησης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, και μία θέση εργασίας Διοικητικού μερικής απασχόλησης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, στην Αθήνα.

Η αποστολή δηλώσεων ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις, γίνεται μέσα από την ακόλουθη φόρμα στον ιστότοπο της Ανοικτής Παιδικής Βιβλιοθήκης ( www.alphapivita.gr ) έως και τις 20 Αυγούστου 2019, 23:00:

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω email σχετικά με την κατάσταση της αίτησής τους στις 26 Αυγούστου 2019.

Περιγραφή θέσης Παιδαγωγού

Ο Παιδαγωγός συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτισμικών δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, προβολές παιδικών ταινιών, πολιτιστικές επισκέψεις, δράσεις με γονείς και παιδιά, ψηφιακά εργαστήρια κ.α..

Ειδικότερα, σε συνεργασία με επιμέρους ομάδες εργασίας, καλείται:

 • να συμβάλει ενεργά στο σχεδιασμό δράσεων της Ανοικτής Παιδικής Βιβλιοθήκης και να καταγράψει το πλάνο υλοποίησής τους,
 • να επιλέξει και προετοιμάσει εκπαιδευτικά υλικά για τις δράσεις αυτές,
 • να συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων και να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή τους,
 • να ενθαρρύνει και να προτρέψει τα παιδιά και τους γονείς τους να συμμετέχουν στη δράση,
 • να επικοινωνεί στην ομάδα εργασίας πιθανές δυσκολίες ή τα ενδιαφέροντα των παιδιών που συμμετέχουν στις δράσεις, ώστε να υπάρξει δικτύωση της οικογένειας με άλλους φορείς, όταν αυτό είναι εφικτό
 • να τηρεί αρχείο συμμετοχών και απολογισμού της κάθε δράσης
 • να συμμετέχει σε συντονιστικές και απολογιστικές συναντήσεις, και εν γένει να συνεισφέρει στον επανασχεδιασμό των δράσεων.

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας) είτε παρεμφερούς αντικειμένου. Θεμιτός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε παρεμφερές αντικείμενο.
 • Απαραίτητη διετής εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο.
 • Απαραίτητη εμπειρία συνεργασίας μέσα από ομάδες υλοποίησης έργων.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Outlook ή συναφή προγράμματα).

Περιγραφή θέσης Διοικητικού

Συμμετέχει στην οργάνωση, την παρακολούθηση της υλοποίησης και την επικοινωνία δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, προβολές παιδικών ταινιών, πολιστικές επισκέψεις κ.α.

Ειδικότερα, σε συνεργασία με επιμέρους ομάδες εργασίας, καλείται:

 • να τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες για κάθε στάδιο της υλοποίησης των δράσεων,
 • να διαμορφώνει τα κατάλληλα εργαλεία καταγραφής ανά δράση, όπως φόρμες συμμετοχής, αρχείο απολογισμού δράσης κ.ο.κ.
 • να συνεργάζεται με το διοικητικό συμβούλιο και τους συνεργαζόμενους λογιστές του σωματείου, για τον προγραμματισμό μισθοδοσιών, τη διαμόρφωση εργαλείων καταγραφής οικονομικού απολογισμού του προγράμματος και φακέλου τήρησης παραστατικών,
 • να συντονίζει τις αναγκαίες εργασίες και να μεριμνά για την λήψη των απαραίτητων αδειών και εγγυήσεων για την υλοποίηση των δράσεων σε χώρους τρίτων,
 • να παρευρίσκεται στις δράσεις με σκοπό την αρωγή για την υλοποίησή τους
 • να συμβάλει στη σύνταξη Δελτίων Τύπου για τις δράσεις, και να τις επικοινωνεί στα κατάλληλα μέσα,
 • να προβαίνει σε ενημερώσεις μέσω των social media, του mailing list και της ιστοσελίδας της Ανοικτής Παιδικής Βιβλιοθήκης σχετικά με το πρόγραμμα των δράσεων.

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας) είτε παρεμφερούς αντικειμένου. Θεμιτός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε παρεμφερές αντικείμενο.
 • Απαραίτητη διετής εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο.
 • Απαραίτητη εμπειρία συνεργασίας μέσα από ομάδες υλοποίησης έργων.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Outlook ή συναφή προγράμματα).
 • Επιθυμητή άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία χρήσης social media για προωθητικούς σκοπούς.